Now loading.
Please wait.

Menu

004.0257338460

office@oamgmamr-arad.ro

Certificatul de status profesional curent

HomePagina asistentuluiCertificatul de status profesional curent
HomePagina asistentuluiCertificatul de status profesional curent

Certificatul de status profesional curent

posted in OAMGMAMR

Rate this item
(1 Vote)

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia. 

Certificatul de status profesional curent se întocmeşte şi se eliberează, la cerere, de către filiala OAMGMAMR al cărui membru este solicitantul în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării şi este valabil pe o durată de 3 luni de la data eliberării.

În vederea obţinerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala emitentă următoarele documente:
a) cerere de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în care se precizează datele de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă e-mail etc
(descărcaţi aici în format TXT sau PDF);
b) copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetăţenie şi, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui;
c) copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării, conform legii;
d) copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
e) copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul;
f) adeverinţa din care să rezulte perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate - în original;
g) copie de pe certificatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal, după caz;
h) copie de pe adeverinţa/certificatul prin care se atestă efectuarea programului special de revalorizare a calificării, după caz;
i) în situaţia în care solicitantul beneficiază de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat, documente - în original, din care să rezulte:
     (i) denumirea oficială a unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, email, după caz, CIF);
     (ii) data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;
     (iii) concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;
j) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;
k) după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia în România la data solicitării;
l) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent;
m) dovada achitării taxei de eliberare în cuantum de 100 lei, conform Hotărârii Consiliului Naţional al OAMGMAMR 31/06.12.2017.

n) nota de informare privind datele cu caracter personal, semnată și datată, care se poate descărca de aici.


Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) - e), g) şi h) vor fi certificate „conform cu originalul“ de către filiala Arad a OAMGMAMR, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant.

Acest website folosește cookie-uri proprii cât și cookie-uri adăugate de terți pentru a furniza o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor.