Print this page

Examenul de grad principal

posted in Anunturi

Rate this item
(4 votes)

 

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2022Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2022, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

II. Documentele necesare înscrierii:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la metodologie de examen (descarcă cerere aici);

b) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară;colegiu medical universitar;facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice ”în conformitate cu originalul” pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, acesta va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

          · experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);


       · la examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza OMS nr. 613 / 2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregărire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la OMS nr. 942 / 2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare și ale anexei nr. 1 din OMS nr. 1076 / 2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie – imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică, de farmacie.

g) copia actului de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

     · Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat.

       · În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

III. Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

            · În data de 01.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

        · În data de 02.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali – celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;


IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 25.07 - 08.08.2022, pentru toate specialităţile, la sediul Filialei Arad din P-ța Mihai Viteazul nr. 7-8, în următorul interval orar:

            · Luni – Vineri, între orele 900 – 1700

   V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma de participare se achită de către candidat în contul RO42BTRL00201205Z93349XX deschis la Banca Transilvania.

Pe documentul de plată plătitorul va menționa ”Suma de participare examen grad principal-2022”

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa:

https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022/

 

Examen grad principal 2021